Drukuj

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Unihokeja publikujemy propozycję współpracy w zakresie dostawy sprzętu sportowego. Nasza organizacja zainteresowana jest pozyskaniem Partnera Technicznego, który przez okres najbliższych czterech lat będzie miał wyłączne prawo do dostarczania strojów sportowych oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego zawodnikom kadr narodowych.

Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe, które zawiera m.in. wykaz zamawianego sprzętu sportowego, harmonogram dostaw oraz informacje o możliwości reklamy Państwa marki w ramach współpracy z Polskim Związkiem Unihokeja. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie załączonego dokumentu oraz przedstawienie oferty cenowej w terminie do 15 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Związek Unihokeja
al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk
NIP: 586-10-53-272
tel.: 601 617 315
adres strony internetowej: www.pzunihokeja.pl 

2. Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu sportowego określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dostawa sprzętu sportowego odbywać się będzie przez okres 4 lat od daty wyboru Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego (załącznik nr 3).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia w granicach do 25% każdego z podanych asortymentów.

3. Obowiązki oferenta:

4. Niniejsze zapytanie ofertowe:

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Umowa na realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest p. Jacek Michalski - Członek Zarządu Polskiego Związku Unihokeja email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Waluta realizacji zamówienia:

Cena oraz wartość zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

7. Termin składania ofert oraz opis sposobu przygotowania oferty:

8. Wybór wykonawcy i dostawa sprzętu

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku i zostanie stwierdzony protokołem.

Dostawa sprzętu przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego oraz na adres wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie dostaw sprzętu w porozumieniu z Wykonawcą.

9. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród oferentów spełniających warunki udziału w oparciu o kryterium zaoferowanej ceny brutto, doświadczenia oferenta w realizacji zamówień stanowiących przedmiot niniejszego zapytania oraz wszelkich okoliczności świadczących o gwarancji należytej, terminowej i jakościowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania jako najkorzystniejszej i wyboru oferty dowolnego Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich wskazanych wyżej kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu przez Zamawiającego komisja składająca się przynajmniej z trzech członków. Członkom Komisji przysługuje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami w zakresie oferowanego asortymentu. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

10. Postanowienia końcowe:

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty, ani ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

11. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz zamawianego sprzętu
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Harmonogram dostaw

Attachments:
Download this file (Pismo przewodnie do zapytania ofertowego.docx)Pismo przewodnie do zapytania[Oficjalny dokument]59 kB
Download this file (wykaz sprzętu (1).xlsx)Wykaz zamawianego sprzętu[Załącznik nr 1]12 kB
Download this file (zapytanie ofertowe (1).pdf)Zapytanie ofertowe[Oficjalny dokument]249 kB
Download this file (załącznik nr 2.docx)Formularz ofertowy[Załącznik nr 2]25 kB
Download this file (załącznik nr 3 - harmonogram.docx)Harmonogram dostaw[Załącznik nr 3]14 kB
Joomla SEF URLs by Artio