Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Związku Unihokeja w dniu 3 maja 2019 r. w Gdańsku.

W Posiedzeniu Zarządu udział wzięli członkowie:

- Marek Chomnicki

- Izabela Misiowiec

- Robert Benkes

- Jacek Michalski

- Tomasz Lutomirski

 

Z głosem doradczym:

- Wojciech Czarnecki (Wydział Sędziowski)

- Bogdan Zajdziński (Dyrektor Sportowy)

- Monika Kraus (Biuro PZUnihokeja)

 

Po wybraniu protokolanta (p. Izabela Misiowiec) oraz zatwierdzeniu porządku obrad, podsumowano następujące sprawy:

1. Podsumowanie głosowań internetowych:

Głosowanie 1/2019 w sprawie unieważnienia konkursu na Super Finał 2019

Zarząd podjął uchwałę (1/2019) w sprawie unieważnienia konkursu na Super Finał 2019.

Głosowanie 2/2019 w sprawie powołania Komisji Zawodniczej

Zarząd podjął uchwałę (2/2019)w sprawie powołania Komisji Zawodniczej Polskiego Związku Unihokeja.

Głosowanie 3/2019 w sprawie odwołania P. Bojko ze Sztabu Szkoleniowego Kadry Juniorów U19

W związku z brakiem kworum, Zarząd nie przyjął uchwały.

Głosowanie 4/2019 w sprawie powołania M. Antoniaka na II trenera Kadry Narodowej Mężczyzn U19:

Zarząd podjął uchwałę (3/2019) w sprawie powołania Mateusza Antoniaka na funkcję II trenera Kadry Narodowej Mężczyzn U19.

Głosowanie 5/2019 w sprawie Krajowych Kryteriów MŚ2019

Zarząd podjął uchwałę (4/2019) w sprawie zatwierdzenia Kryteriów Kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2019.

2. Przyjęcie protokołu ze spotkania Zarządu z dnia 02.09.2018 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami

3. Przyjęcie protokołu ze spotkania Zarządu z dnia 29.12.2018 r.

4. Rezygnacja Krzysztofa Zawadzkiego z funkcji Członka Zarządu Polskiego Związku Unihokeja + powołanie nowego Członka Zarządu Polskiego Związku Unihokeja,

Na podstawie § 28 Statutu Polskiego Związku Unihokeja, Zarząd powołał pana Rafała Korczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu w miejsce pana Krzysztofa Zawadzkiego, który w marcu 2019 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

5. Sprawozdawczo – Statutowy Walny Zjazdu Delegatów 2019 + Rada Trenerska

Na podstawie § 20 Statutu Polskiego Związku Unihokeja ustalono termin Sprawozdawczo – Statutowego Walnego Zjazdu Delegatów na dzień 2.06.2019 (pierwszy termin 12.00, drugi termin 12.15).

Zarząd dokonał analizy ostatecznego projektu zmian w Statucie i zaproponował poprawki dotyczące dwóch paragrafów, które zostaną przedstawione w osobnym komunikacie.

Przyjęto Regulamin Rady Trenerskiej, która zostanie powołana podczas najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.

Przy okazji podjęto decyzję o wyznaczeniu daty kolejnego zebrania Zarządu w dniu 2 czerwca 2019 r.

6. Informacja nt. planowanych zmian w funkcjonowaniu Wydziału Sędziowskiego

Wysłuchano sprawozdania Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego pana Wojciecha Czarneckiego, który przedstawił aktualną sytuację Wydziału oraz poinformował o planowanych zmianach na najbliższe lata, które dotyczyć będą m. in.: likwidacji Okręgowych Związków Sędziowskich, utworzenia Kolegium Sędziowskiego, utworzenia Regulaminu Wydziału Sędziowskiego, Regulaminu Sędziego oraz wprowadzenia Zasad kwalifikacji dla kandydatów na sędziów międzynarodowych. Dodatkowo zaproponowano stopniowe wprowadzanie obserwatorów sędziowskich.

7. Ogłoszenie konkursu na dostawcę sprzętu sportowego

Podjęto decyzję o przygotowaniu zapytania ofertowego celem wyboru dostawcy sprzętu sportowego dla kadr narodowych oraz wybrano komisję, która dokona jego wyboru. Planowany termin ogłoszenia zapytania – maj 2019 r.; planowany termin wyboru dostawcy – sierpień 2019 r. Przewodniczącym Komisji został Pan Robert Benkes.

8. Rozgrywki 2019/2020

Rozpoczęto procedurę przyjmowania zgłoszeń do rozgrywek w sezonie 2019/2020, zaplanowano dyskusję nad systemem rozgrywek podczas Walnego Zjazdu Delegatów; propozycje Zarządu dotyczą podziału rozgrywek seniorów na 8-zespołową Ekstraligę oraz I ligę złożoną z pozostałych drużyn już od sezonu 2019/2020. Zaplanowano również przeprowadzenie dyskusji na temat likwidacji Super Finału Unihokeja w związku z małym zainteresowaniem do jego organizacji.

9. Rozliczenia 2018

  • OMD 2018, UUBiW 2018, Kadra Niepełnosprawnych 2018, Sport Wyczynowy 2018)zatwierdzono sprawozdania finansowe dotyczące realizacji programów Ogólnopolskie Mistrzostwa Dzieci 2018 oraz Unihokej Uczy Bawi Wychowuje 2018, jak również dotacji na kadrę osób niepełnosprawnych i sport wyczynowy.
  • Prezes Marek Chomnicki przedstawił szeroką informację nt. stanu finansów oraz problemów, z którymi związek zmierzył się na początku roku. W najbliższych dniach biegły rewident dokona sprawdzania dokumentów w biurze rachunkowym Związku.

10. Projekty i wnioski MSiT 2019 (UUBiW 2019, Sport Wyczynowy 2019 +przygotowania do U19 WFC 2019)

W obecności Dyrektora Sportowego pana Bogdana Zajdzińskiego omówiono plany dotyczące sportu wyczynowego na rok 2019. Zapoznano się z wstępnymi wymaganiami dotyczącymi udziału reprezentacji Polski:

  • Mistrzostwach Świata Juniorów U19 w Kanadzie,
  • Mistrzostwach Świata Seniorek w Szwajcarii – w chwili obecnej brak wystarczających środków finansowych.

11. Rozliczenie finansowe PolishCup2019

12. Rozliczenie finansowe Eliminacji Mistrzostw Świata 2019 w Gdańsku

Zatwierdzono rozliczenia finansowe Polish Cup 2019 oraz eliminacji Mistrzostw Świata Kobiet w Gdańsku. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone będą w pierwszej kolejności na  udział Reprezentacji Polski Kobiet  w Mistrzostwach Świata 2019 w Neuchatel.

13. Testy sprawności specjalnej dla zawodników PZUnihokeja

Zatwierdzono testy sprawności specjalnej dla zawodników Polskiego Związku Unihokeja przygotowane przez Dyrektora Sportowego.

14. Wniosek Podkarpackiego Okręgowego Związku Unihokeja o członkostwo w PZUnihokeja

Na podstawie § 28 Statutu Polskiego Związku Unihokeja podjęto uchwałę o przyjęciu Podkarpackiego Okręgowego Związku Unihokeja jako członka zwyczajnego Polskiego Związku Unihokeja.

15. Odznaki za zasługi dla Polskiego Związku Unihokeja,

Na podstawie wniosków złożonych przez kluby oraz członków Zarządu, podjęto decyzję o przyznaniu odznak za zasługi dla polskiego unihokeja podczas Walnego Zjazdu Delegatów w Zielonce.

16. Wolne głosy i wnioski:

a. Wyjaśnienie sytuacji Pana Pawła Bojko w Sztabie Szkoleniowym MU19

Po zakończeniu Mistrzostw Świata Juniorów U19 w Kanadzie Zarząd zamierza dokonać oceny działalności całego Sztabu Szkoleniowego Kadry U19 po przedstawieniu raportu końcowego przez głównego trenera.

b. Wyjaśnienie sytuacji Pana Dominika Wojciechowskiego w Sztabie Szkoleniowym KU19,

Na umotywowany wniosek trenera kadry juniorek U19 pana Tomasza Bogdańskiego przywrócono na stanowisko kierownika p. Dominika Wojciechowskiego.

c. Akademia Zarządzania Sportem – sprawozdanie

Pan Robert Benkes przedstawił członkom Zarządu krótką relację z uczestnictwa w cyklu szkoleń pn. „Akademia Zarządzania Sportem” organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczestnictwo w szkoleniach pozwoli na podniesienie kwalifikacji w zakresie prawidłowego zarządzania związkiem sportowym.

d. Działalność strony internetowej związku

Pan Marek Chomnicki przedstawił zebranym problemy zgłaszane przez Pana Jakuba Udzielę dotyczące prowadzenia strony internetowej Związku. Aktualnie największą bolączką jest brak osób chętnych do pomocy przy weryfikacji danych zamieszczonych w protokołach zawodów i przenoszenia ich na stronę internetową. W związku z powyższym Zarząd będzie poszukiwał osób chętnych do współpracy w tym zakresie.