W imieniu Zarządu Polskiego Związku Unihokeja publikujemy propozycję współpracy w zakresie dostawy sprzętu sportowego. Nasza organizacja zainteresowana jest pozyskaniem Partnera Technicznego, który przez okres najbliższych czterech lat będzie miał wyłączne prawo do dostarczania strojów sportowych oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego zawodnikom kadr narodowych.

Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe, które zawiera m.in. wykaz zamawianego sprzętu sportowego, harmonogram dostaw oraz informacje o możliwości reklamy Państwa marki w ramach współpracy z Polskim Związkiem Unihokeja. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie załączonego dokumentu oraz przedstawienie oferty cenowej w terminie do 15 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Związek Unihokeja
al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk
NIP: 586-10-53-272
tel.: 601 617 315
adres strony internetowej: www.pzunihokeja.pl 

2. Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu sportowego określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dostawa sprzętu sportowego odbywać się będzie przez okres 4 lat od daty wyboru Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego (załącznik nr 3).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia w granicach do 25% każdego z podanych asortymentów.

3. Obowiązki oferenta:

 • Złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 2)
 • Wykonawca jest związany ofertą od dnia jej złożenia przez cały okres składania ofert, jak również przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
 • Wykonawca może przed upływem okresu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
 • Wykonawca musi zapewniać pełną rozmiarówkę damskich i męskich strojów sportowych (od S do XL w rozmiarach męskich oraz od XS do XL w rozmiarach damskich).
 • Stroje sportowe muszą zawierać numer zawodnika (koszulka - z tyłu duży, z przodu mały, spodenki – mały z przodu), godło Polski (koszulka), logo Ministerstwa Sportu i Turystyki (koszulka i spodenki). Szczegółowy wzór stroju zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
 • Kaski bramkarskie muszą posiadać wymagany certyfikat Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF).
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Ceny podane w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia (transport na miejsce dostaw, pracę przedstawicieli podczas realizacji dostaw itp.)

4. Niniejsze zapytanie ofertowe:

 • nie stanowi zobowiązania do zawarcia przez Zamawiającego umowy z którymkolwiek z oferentów. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny
 • nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Umowa na realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest p. Jacek Michalski - Członek Zarządu Polskiego Związku Unihokeja email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Waluta realizacji zamówienia:

Cena oraz wartość zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

7. Termin składania ofert oraz opis sposobu przygotowania oferty:

 • Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 15 lipca 2019 roku (okres składania ofert).
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert obejmujących dostawę sprzętu maksymalnie dwóch różnych producentów tj. osobnego producenta odzieży i osobnego producenta sprzętu do unihokeja (w tym stroju bramkarskiego).
 • Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej zmiany cen oferowanego sprzętu w trakcie trwania umowy maksymalnie o 5% rocznie.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.
 • Ofertę w wersji elektronicznej (w formie skanu podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oferty otrzymane po okresie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Wybór wykonawcy i dostawa sprzętu

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku i zostanie stwierdzony protokołem.

Dostawa sprzętu przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego oraz na adres wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie dostaw sprzętu w porozumieniu z Wykonawcą.

9. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród oferentów spełniających warunki udziału w oparciu o kryterium zaoferowanej ceny brutto, doświadczenia oferenta w realizacji zamówień stanowiących przedmiot niniejszego zapytania oraz wszelkich okoliczności świadczących o gwarancji należytej, terminowej i jakościowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania jako najkorzystniejszej i wyboru oferty dowolnego Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich wskazanych wyżej kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu przez Zamawiającego komisja składająca się przynajmniej z trzech członków. Członkom Komisji przysługuje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami w zakresie oferowanego asortymentu. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

10. Postanowienia końcowe:

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty, ani ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

11. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz zamawianego sprzętu
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Harmonogram dostaw

Attachments:
Download this file (Pismo przewodnie do zapytania ofertowego.docx)Pismo przewodnie do zapytania[Oficjalny dokument]59 kB
Download this file (wykaz sprzętu (1).xlsx)Wykaz zamawianego sprzętu[Załącznik nr 1]12 kB
Download this file (zapytanie ofertowe (1).pdf)Zapytanie ofertowe[Oficjalny dokument]249 kB
Download this file (załącznik nr 2.docx)Formularz ofertowy[Załącznik nr 2]25 kB
Download this file (załącznik nr 3 - harmonogram.docx)Harmonogram dostaw[Załącznik nr 3]14 kB