Sprawozdanie z zebrania Zarządu w dniu 17 listopada 2019 r. w Łodzi.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli członkowie Zarządu Polskiego Związku Unihokeja:

- Marek Chomnicki

- Izabela Misiowiec

- Robert Benkes

- Jacek Michalski

- Tomasz Lutomirski

- Rafał Korczyński

- Janusz Sternicki

 

Ponadto udział w spotkaniu wzięli z głosem doradczym:

- Mariusz Gałaj (Komisja Rewizyjna)

- Bogdan Zajdziński (Dyrektor Sportowy)

- Arkadiusz Kalwasiński oraz Mirosław Michna (przedstawiciele sędziów PZUnihokeja)

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z zebrania Zarządu, które miało miejsce w dniu 02.06.2019 r. w Zielonce, dokonano podsumowania głosowań internetowych:

 

-w sprawie nowego systemu identyfikacji Związku

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 21.06.2019 w sprawie konkursu na nowy system identyfikacji "Polski Unihokej"

 

- w sprawie Sztabu Kadry Narodowej Kobiet

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 01.07.2019 w sprawie powołania do Sztabu Szkoleniowego Kadry Narodowej Kobiet Pana Tomasza Bogdańskiego (2 trener) oraz Dominika Wojciechowskiego (serwisant sprzętu / kierownik drużyny)

 

- w sprawie powołania Pana Marcin Łęckiego do Wydziału Szkolenia

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 06.07.2019 w sprawie powołania Marcina Łęckiego do Wydziału Szkolenia.

 

- w sprawie nowego logo „Polski Unihokej”

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 27.07.2019 w sprawie zatwierdzenia nowego znaku graficznego Polskiego Związku Unihokeja - Polski Unihokej.

 

- w sprawie anulowania konkursu na partnera technicznego

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 03.09.2019 w sprawie anulowania konkursu na partnera technicznego

 

- w sprawie ogłoszenia nowego zapytania ofertowego na dostawcę sprzętu sportowego (Partnera Technicznego) i powołania komisji w składzie: Izabela Misiowiec (przewodniczący), Tomasz Lutomirski, Michał Karski.

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 16.09.2019 w sprawie ogłoszenia nowego zapytania ofertowego na dostawcę sprzętu sportowego.

 

- w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rozgrywek

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 07.10.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rozgrywek

 

- w sprawie odwołania Lokomotiv Czerwieńsk od decyzji WGiD w sprawie transferu zawodnika

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 08.10.2019 w sprawie pozytywnego rozpatrzenia odwołania złożonego przez klub KS Lokomotiv Czerwieńsk.

 

- w sprawie powołania Sztabu Szkoleniowego Mężczyzn U17-U19

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 19.10.2019 w sprawie powołania Sztabu Szkoleniowego Kadry Narodowej Mężczyzn U17 oraz U19 w składzie p. Marcin Łęcki oraz p. Paweł Wróbel.

 

- w sprawie powołania Sztabu Szkoleniowego Kobiet U17-U19

Zarząd przyjął uchwałę w dniu 24.10.2019 w sprawie dołączenia do Sztabu Szkoleniowego Kadry Narodowej Kobiet U17 oraz U19 Michała Gużyńskiego oraz Jakuba Ambrosiewicza.

 

W dalszej kolejności Zarząd przeprowadził dyskusję i głosowania w następujących kwestiach:

 

Podsumowanie spotkania z Czeską Federacją Unihokeja – przedstawiciele Zarządu PZUnihokeja: Marek Chomnicki, Robert Benkes, Tomasz Lutomirski wraz z Dyrektorem Sportowym Bogdanem Zajdzińskim w dniu 16 listopada 2019 r. wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Czeskiej Federacji Unihokeja (Filip Šuman, Zuzana Svobodova). Miało ono na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju unihokeja. W trakcie spotkania przedstawiono analizę SWAT (silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia) dotyczącą polskiego unihokeja, jak również wykaz danych statystycznych dotyczących sportu w Polsce.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, postanowiono o wprowadzeniu następujących wymogów wobec klubów, które z sukcesem zostały wprowadzone w Czechach:

- wprowadzenie obowiązkowej kategorii młodzieżowej dla drużyn z kategorii wiekowej senior (zmiana wcześniej komunikowana przez Zarząd, obowiązująca od sezonu 2020/2021),

- wprowadzenie obowiązku nominowania co najmniej jednej pary sędziowskiej przez kluby seniorskie (propozycja od sezonu 2020/2021),

- wprowadzenie rozgrywek w najmłodszych kategoriach wiekowych w systemie 3+1
(3 zawodników w polu + bramkarz) oraz wykorzystanie potencjału zawodników, którzy do tej pory biorą udział wyłącznie w rozgrywkach prowadzonych przez Szkolny Związek Sportowy

- zatrudnienie co najmniej jednego etatowego pracownika w Biurze Polskiego Związku Unihokeja w celu usprawnienia pracy Związku.

Przedstawiciele Czeskiej Federacji Unihokeja za szczególnie mocne strony PZUnihokeja uznali popularność unihokeja w szkołach, system i harmonogram prac Kadr Narodowych oraz skuteczne działania w zakresie promocji w mediach.

Było to pierwsze spotkanie, kolejne odbędzie się podczas Mistrzostw Świata Kobiet w Neuchatel (Szwajcaria) oraz jeśli pojawi się taka możliwość w ramach Erasmus Sport.

 

Omówienie działania Wydziału Gier i Dyscypliny – w związku z rezygnacją
p. Krzysztofa Augustyniaka z funkcji Przewodniczącego WGiD, Zarząd PZUnihokeja podjął działania w kierunku znalezienia kandydatów na Przewodniczącego. .

 

Omówienie działania Wydziału Sędziowskiego oraz analiza wniosku przedstawicieli środowiska sędziowskiego w sprawie wzrostu stawek sędziowskich od sezonu 2020/2021. W wyniku przeprowadzonej dyskusji z przedstawicielami sędziów ustalono, że do końca listopada 2019 r. zostanie podjęta decyzja na temat kwoty o jaką zostaną podniesione stawki sędziowskie. W ocenie sędziów, jak również członków Zarządu, ich wysokość nie jest dostosowana do obecnych stawek obowiązujących na rynku pracy oraz w innych związkach sportowych. Jednocześnie Zarząd przedstawił następujące oczekiwania wobec Wydziału Sędziowskiego:

- koordynacja obsad sędziowskich z miesięcznym wyprzedzeniem, tj. informowanie sędziów
o propozycji obsady oraz kontakt z klubami w zakresie możliwości ustalenia godzin rozgrywania meczów w sposób umożliwiający nominowanie jednej pary sędziowskiej na 2 mecze,

- ustalenie zasad przyznawania kategorii sędziowskich oraz przedstawienie propozycji stawek sędziowskich zależnych od posiadanych kwalifikacji sędziowskich,

- organizacja szkoleń sędziowskich w trakcie sezonu,

- program naprawczy na bieżący sezon w zakresie obsad sędziowskich – wprowadzenie działań mających na celu uniknięcie przekładania/odwoływania spotkań z powodu braku sędziów.

 

Projekt "Nowa Zelandia 2022" – Dyrektor Sportowy przedstawił wstępne założenia dotyczące kosztów uczestnictwa polskiej Kadry Narodowej Juniorek U19 w Mistrzostwach Świata. Z uwagi na bardzo wysokie koszty udziału w zawodach omówiono zasady współfinansowania części kosztów przez zawodniczki biorące udział w Mistrzostwach w sytuacji braku możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł. Przewidywane koszty udziału mogą wynieść ok. 300 000 zł, a tym samym szacunkowy udział zawodniczek w kosztach będzie musiał wynosić w granicach 2000 zł. Wstępna lista 30-35 zawodniczek objętych przygotowaniami do mistrzostw powinna być szybko przedstawiona przez Sztab Szkoleniowy.

 

Sprawy bieżące dotyczące Kadr Narodowych

Przygotowania do MŚ Seniorek w Neuchatel – omówiono plan pobytu Kadry Narodowej na Mistrzostwach Świata oraz koszty z tym związane. Planowane koszty udziału w zawodach wyniosą 140 000 złotych. W związku z działaniami Prezesa Zarządu PZUnihokeja udało się pozyskać dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 65 000 zł. Dzięki uzyskanym środkom wszystkie koszty związane z udziałem w Mistrzostwach zostaną pokryte ze środków będących w dyspozycji Związku.

 

Rozliczenie turniejów 7. Polish Open 2019 oraz Turnieju 6 Narodów 2019

Organizacja obu turniejów zakończyła się zyskiem finansowym w łącznej kwocie ok. 27 000 zł.
Zysk przeznaczono na funkcjonowanie Kadr Narodowych, w tym kadry U17.

 

Omówienie stanu finansów Związku po III kwartałach 2019 r. Prezes Marek Chomnicki przedstawił stan wykonania budżetu za okres styczeń – październik 2019 r. Zaprezentowane dane wskazują na bezpieczny stan finansów Związku oraz realizację zaplanowanych dochodów i wydatków. W dalszej kolejności Sekretarz Generalny Izabela Misiowiec przedstawiła wykaz zaległości klubów wobec Polskiego Związku Unihokeja. Obecny stan zaległości wynosi jedynie około 900 zł. Zaznaczyć należy, że w tym samym okresie poprzedniego roku kwota zaległości sięgała kilku tysięcy złotych.

 

Oferta marketingowa Polskiego Związku Unihokeja – Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia oferty marketingowej Związku.

 

W wyniku działań Zarządu podejmowanych w trakcie 2019 r., udało się pozyskać sponsora tytularnego rozgrywek Ekstraligi Mężczyzn oraz Ekstraligi Kobiet. Zgodnie z treścią zawartej umowy, wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., a jej skutkiem będzie m.in.:

- zmiana nazwy rozgrywek poprzez dodanie firmy sponsora,

- zmiana logo rozgrywek Ekstraligi Mężczyzn oraz Ekstraligi Kobiet,

- transmisja on-line wszystkich meczów finałowych o złoty medal ze środków PZUnihokeja,

- dodatkowa promocja finałów Ekstraligi Mężczyzn i Kobiet.

W osobnym komunikacie (po 1 stycznia 2020 r.) kluby zostaną poinformowane o zasadach współpracy oraz szczegółowych wytycznych wynikających z umowy.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy, nie ma obecnie możliwości podania nazwy sponsora. Zostanie ona ogłoszona z chwilą rozpoczęcia okresu obowiązywania umowy.

 

Zarząd zapoznał się z wynikami inwentaryzacji sprzętu będącego w posiadaniu Polskiego Związku Unihokeja.

 

Wolne głosy i wnioski:

- przedstawiono informację o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przygotowanej przez Zarząd, Strategii Rozwoju Unihokeja na lata 2018-2023

- omówiono stopień zaawansowania prac nad pozyskaniem Dostawcy Sprzętu/Partnera Technicznego,

- omówiono przygotowanie do Polish Cup 2020 – wszystkie zaproszone drużyny potwierdziły wstępnie udział w rozgrywkach.

- przeprowadzono dyskusję w zakresie miejsca rozgrywania Polish Open 2020 – obecnie brak kandydatur.

- p. Izabela Misiowiec zwróciła uwagę na dużą ilość papierowej dokumentacji, która musi być wysyłana przez kluby do Biura Związku. Dobrym kierunkiem powinna być cyfryzacja dokumentów takich jak: zgłoszenia do ligi, listy zgłoszeniowe zawodników, transfery. Wszystkie te dokumenty (podpisane i ostemplowane) powinny być wysyłane do Biura wyłącznie w formie elektronicznej. To samo powinno dotyczyć protokołów meczowych. W najbliższych miesiącach planowane jest dostosowanie obowiązujących regulaminów do elektronicznej formy wymiany danych pomiędzy klubami i Biurem.